Varje medarbetare skall ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet. Tillsammans med relevant information och kommunikation resulterar detta i delaktighet och engagemang. Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Det råder noll tolerans mot all form av trakasserier.

Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador pga. okunskap eller brister i arbetsmiljön. Genom arbetsberedningar samt introduktion säkerställs det att samtliga arbetstagare är välförstådda i våra uppdrag.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och rapportera eventuella nya risker och hot mot god arbetsmiljö och miljö. Alltid förbättra arbetsmiljön genom medarbetarnas förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner. Inför beslut om större verksamhetsförändringar skall arbetsmiljö- och miljöaspekterna undersökas. Åtgärder skall därefter vidtagas, för att så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker.

Kom i kontakt med oss